תקנון האתר ומדיניות פרטיות

הגדרות
1. המלל באתר זה, מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
2. בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
2.1 החברה – מותג "SHASHA GIFTS" – מחברת סימי גרופ בע"מ ח.פ 513776914, שמשרדה הרשום הינו ברחוב רבניצקי 6, א.ת סגולה , פתח תקווה 4900617
טלפון: 052-4274678 / 073-398-9862
2.2 האתר – אתר האינטרנט בכתובת: WWW.SHASHAGIFTS.COM
2.3 המוצרים – המוצרים הממותגים המופיעים באתר ומוצעים למכירה למשתמש.
2.4 יום עסקים המחושבים למשלוח – ימי חול, ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 16:00.
לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
2.5 משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.
2.6 תעודת אחריות- כמפורט בסעיף 22 לתקנון האתר.
2.7 הוראות ניקוי- אך ורק שטיפה ידנית ללא שימוש במכונות כביסה ו/או ניקוי יבש כמפורט בסעיף 23 לתקנון.
כללי
3. ברוכים הבאים לאתר "SHASHAGIFTS" אנחנו שמחים על הצטרפותכם ללקוחות החברה ועושים כל אשר לעיל ידנו על מנת שתהייה לכם חווית משתמש והנאה מהאתר והמוצרים המיוצרים על ידנו והמסופקים ע"י האתר.
4. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מתנות ממותגות מטקסטיל, האתר בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
5. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל INFO@SHASHAGIFTS.COM או בטלפון מס' 052-4274678.
6. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש באתר.
7. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהווה הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
8. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
9. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לאמור בהוראות ותנאי תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, ומובהר כי לא יהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
10. השימוש והשירותים המוצעים בתאר מחייב רישום מוקדם, הכולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדויקים ובין היתר, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת, טלפון ופרטי כרטיס אשראי של המשתמש. בעת הרשמה לאתר, המשתמש יבחר סיסמה אשר עליו לשמור בסודיות והחברה לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק, אם יגרמו למשתמש ו/או לאחרים, עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה על ידי המשתמש.
11. בשים לב, כי הרישום לאתר מתבצע על בסיס חשבונות משתמש בגוגל או בפייסבוק. במקרה בו המשתמש נרשם לאתר דרך החשבונות הללו, המשתמש נותן הסכמתו לחברה לקבל פרטים בנוגע למינו, תאריך לידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
12. מובהר כי החברה רשאית לשנות את דרישות הרשמה ו/או אפשריות ההרשמה לי שיקול דעתה הבלעדי.
13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ובנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון החברה תפרסם הודעה באתר על שינוי כאמור והשינוי ייכנס לתוקף בתוך 72 שעות ממועד ההודעה.
14. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל ו/או מחוץ לה, שמלאו לו 18 שנים ביום הזמנה ובעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וברשותו ובחזקתו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל.
15. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או חומר הגלם שעל יסודם מודפס הגרפיקה ו/או תמונותיהם מופיעות באתר.
16. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת; טלפון סלולרי, לפטופ וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
17. החברה נוקטת במירב המוצרים לייצר את המוצר המוזמן תוך 10 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור הזמנה. זמני האספקה של המוצרים יהיו בתוך המועדים המפורטים באתר בהתאם לסוג המוצר המוזמן ודרך השילוח שנבחרה על ידי המשתמש.
18. המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר, הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי דרישות מיוחדות, הכוללות, הוספת תמונות ותאריכים הבלעדיים למשתמש ו/או למי מטעמו ולפיכך, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה לאחר שישלח על ידי החברה אישור הזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור הזמנה.
בשל האמור, על המשתמש להקפיד על מילוי הפרטים בצורה תקנית ולוודא נכונותם בטרם אישור הזמנה על ידו וזאת מהטעם כי לא ניתן לעשות שינויים לאחר יצור המוצר, שהרי, החברה מדפיסה על יסוד הדברים אשר מסר המשתמש. טעות על ידי המשתמש לא תזכה השבת המוצר ו/או יצור מוצר חדש, אלא יאלץ המשתמש לבצע הזמנה חדשה ככל ויחפוץ בכך ו/או לחילופין, לקבל את היצור ע"פ הזמנתו.
19. מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין
20. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח שיחויבו בנפרד בהתאם לקבוע באתר ובתקנון.
21. שירותים ומוצרים באתר
21.1 האתר מציע מגוון רחב של מוצרים מעוצבים, שמתעדכן מעת לעת. האתר מאפשר העלאה של תמונות וקבצים דיגיטליים לשם הזמנה של מוצרי טקסטיל כגון: כריות, שמיכות וכיוצ"ב.
21.2 השימוש באתר ובכל השירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת האתר, הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש בשירותי ומוצרי האתר שלו למטרה שלשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו, לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
21.3 לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין . כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן, בכל מקרה של חשש ו/או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרה כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר, בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.
22. העלאת חומרים לאתר 
22.1 המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שיועלו על ידו לאתר, לרבות חומרים שיועלו לחשבונו בלבד, אינם מפרים הוראות כל דין. מלבי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומרים וכי אין בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.
22.2 מובהר בזה במפורט כי החברה אינה יכולה לפקח על החומרים שמועלים לאתר על ידי המשתמש/ים לרבות החומרים שהמשתמשים ישתפו בהם אחרים. החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים אינם באחריות הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם. אם זאת, מובהר כי החברה תהייה רשאית להסיר מהאתר ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס כל חומר אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים , לרבות זכויות מוסריות ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן, כל חומר שיכיל הסתרה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב לפרסום תועבה ו/או יש גילוי גזענות ו/או יפרה הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהייה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע"י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה. החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.
23. ביצוע הזמנות דרך האתר 
23.1 על המשתמש לוודא טרם אישור הזמנה, כי הזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות ו/או שגיאות מכל מין ו/או סוג, לרבות, אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ו/או שגיאות הגהה, ממדי המוצר המוזמן (אורך ורוחב), רזולוציית הדפסה המבוקשת, מיקום התכנים במוצר וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזאת במפורש כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.
23.2 יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע"י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב, לעקוב אחר קבלת ההודעות מהאתר, לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את הנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה ו/או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניה/ות שיופנו אליו מהאתר.
23.3 המשתמש המצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים ובפרט בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים המזומנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך הזמנה (מחשב, טאבלט, טלפון נייד ו/או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך, לעומת גווניהם במוצר המודפס לא יחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהייה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).
בהתאם להמלצות החברה, ועל מנת להגיע לתוצאה המיטבית ביותר, על הלקוח לוודא כי התמונה הועלתה להזמנה מסוג קובץ PNG, PDF או JPEG באיכות 300 DPI לדפוס.
23.4 בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר המשתמש כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאי של התקנון וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או  "SHASHA GIFTS" ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
23.5 החברה לא תעשה בפרטי המשתמשת כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
23.6 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמשת בתשלום נוסף בגין דמי משלוח. אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
23.7 כדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי האתר, למרות שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר " SHASHA GIFTS " יימצאו במלאי, הרי ייתכן מצב בו המוצרים המוצגים באתר " SHASHA GIFTS t" אזלו מהמלאי במקרה כזה תשלח לך הודעה מתאימה טלפונית או באמצעות הדואר האלקטרוני שסיפקת. כמו כן, שומר לעצמו האתר את הזכות להגיש לך הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים במידה וקיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונזכה את חיוב כרטיס האשראי.
23.8 תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמשת בכרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל (מלבד דיינרס, אמריקן אקספרס)
23.9 אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמשת בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
23.10 עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמשת תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמשת שהעסקה אכן אושרה.
23.11 פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
23.12 במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
23.13 בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו יבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המשתמש.
23.14 כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמש יוכל לשנות את היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה עתידית.
23.15 לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמשת אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזינה בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה בצירוף חשבונית מס קבלה על התשלום.
23.16 אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.
24. שילוח 
24.1 בבחירת שיטת השילוח – "שליח עד הבית", אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים עד 7 ימי עסקים. יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין בעמוד הקופה, במשלוחים המיועדים ליישובים מעבר לקו הירוק, יישובי הערבה, אילת ורמת הגולן.
24.2 במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם " SHASHA GIFTS " לבצע את המשלוח עד לבית המשתמש מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מגפה ו/או כוח עליון ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין למשתמשת ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת , כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, " SHASHA GIFTS " תהיה הפוסק הבלעדי.
24.3 בשל הסגר והתו הסגול, לעת עתה החנות תפעל במתכונת הזמנה עם שליח עד הבית באמצעות חברת HFD, בעלות של 35 שח למשלוח.
24.4 בשל המצב וההנחיות, חנות המפעל תהיה סגורה למבקרים, אך יש אפשרות לאיסוף עצמי מחוץ למפעל בתיאום מראש
24.5 שליח עד הבית עם חברת HFD
HFD היא חברת הפצה אשר מספקת מגוון שירותי משלוחים לכל רחבי הארץ.
24.6 ניתן לרכוש מוצר באתר או בהזמנה טלפונית, ולהזמין שליחות עם שליח עד הבית בעלות של 35 ש"ח כולל מע"מ.
זמן המשלוח הוא עד 5 ימי עסקים, לא כולל שבתות חגים וימי שבתון.
24.7 החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח. לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שבעה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
24.8 משתמש אשר בחר באיסוף עצמי של המוצר, מחויב לאספו תוך 14 ימים ממועד בו הודיע לו החברה כי המוצר מוכן לאיסוף, אם ובמידה והמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור, הוא יחויב בדמי אחסון בשיעור של 5 ₪ בגין כל יום. ובחלוף 30 ימים, החברה תהייה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.
25. מסירת פרטים כוזבים
25.1 הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה ומהווה עבירה פלילית ע"פ דין. ויובהר כי נגד מי משמסר פרטים כוזבים באתר, תוגש כנגדו תלונה לגופי האכיפה וכן, החברה ראשית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט צעדים משפטיים כנגדו, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו במסירת פרטים כוזבים כאמור.
25.2 במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
25.3 החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (2) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לחברה; (3) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (4) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (5) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין
26. מבצעים והטבות 
26.1 החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע למשתמש האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.
26.2 החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובהודעה מוקדמת בת 48 שעות שתפורסם באתר.
26.3 המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.
26.4 החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט או ברשתות החברתיות, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין.
26.5 החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
26.6 ככל ויהיו מבצעים וקופוני הנחה אשר חלים על חלק ו/או כל הפריטים באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש בתנאי קופון/מבצע ספציפי, כזה או אחר. תנאי המימוש של קופונים או התנאים החלים על מבצעים מתחלפים, מפורטים בפרסומים השונים באתר. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה.
26.7 "SHASHA GIFTS" שומרת לעצמה את הזכות לבטל מבצע וקופוני הנחה – על פי שיקול דעתה הבלעדי ופעולה כאמור, החברה תעדכן באתר תוך מתן התראה עובר לכך, בת 48 שעות אשר תפורסם באתר החברה.
27. דיוור ו/או תיוג ו/או פרסום 
27.1 בעת הרשמה לאתר, יכול ותוצע אפשרות הרשמה לדיורים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות כן, בקלות באמצעות שורת הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה בכתב לדוא"ל: info@shashagifts.com או תחת הלשונית "החשבון שלי" בחשבון המשתמשת באתר, לפי בחירתו.
27.2 למען הסר ספק מלב, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה כמפורט בפרק ח' לתקנון זה וכן, לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.
27.3 הנהלת האתר מתייחסת לתיוג ברשת האינסטגרם בתגיות הבאות: #SHASHAGIFTS ו/או # SHASHA הזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, שלאחר העלאתו נבחר להצגה באתר בקטגוריה הרלוונטית. כל משתמש שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ״ל מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שיבחר, והסרת התכנים תתבצע מיידית.
28. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
28.1 האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן")
28.2 אנחנו ב" SHASHA GIFTS" עושים הכל כדי שתהיה מרוצה ממוצרינו, לאור העובדה כי המדובר במוצרים המותאמים ללקוח, בהזמנה אישית, קרי, הדפסה על המוצרים של שמות, תאריכים, פרטים אישיים, תמונות אישיות תמונה ו/או הקדשה ו/או מסר אישי. לפיכך, מרגע הדפסת המוצר למעשה לא ניתן למכור את המוצר לצד ג', ועל כן, לא תתאפשר ביטול עסקה או החזרת מוצר לאחר שהודפס עליו; שמות, תאריכים, פרטים אישיים, תמונות אישיות/ תמונה ו/או הקדשה ו/או מסר אישי.
28.3 מובהר כי אין אחריות על איכות התמונה והיא מוטלת על הלקוח בלבד אשר ששלח את התמונה באמצעים אלקטרונים שונים. מובהר כי ידוע למשתמש כי איכות התמונה אשר נשלחת באמצעים אלקטרונים, יכולה לפגום באיכות התמונה המעוברת לחברה ושאינה תמונת מקור, ובין היתר, אך לא רק, הצבעים ו/או הפיקסלים ו/או הרזולוציה נמוכים באיכותם מתמונת המקור.
בהתאם להמלצות החברה, ועל מנת להגיע לתוצאה המיטבית ביותר, על הלקוח לוודא כי התמונה הועלתה להזמנה מסוג קובץ PNG, PDF או JPEG באיכות 300 DPI לדפוס.
28.4 מוסכם על ידי המשתמש כי רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות האמורות בו.אנו בית העסק מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג'.
28.5 תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות ו/או מייצגות את המוצר ו/או התוצר הסופי המתקבל בפועל- לפני ביצוע הזמנה ניתן להתרשם ו/או לראות את המוצר/ים ו/או הדוגמאות במשרדי החברה ובשעות הפעילות.
28.6 החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
28.7 מובהר ; כי יכול ותהייה סטיה של עד 2 ס"מ בגודל המוצר וסטיה של 15% בצבעים בהתאם לסוג החומר עליו מדפיסים ופרופיל הצבע של המכונה בה מדפיסים. בנוסף, קיים הבדל בפרספקטיבה שניתן לקבל בין המסכים השונים (פלאפונים, מחשבים וכיוצ"ב).
28.8 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר ו/או חלקים ממנו ו/או לבטל פעילות מסוימת ו/או לבטל מכירה או מבצעה באתר, על שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה)
28.9 לעניין זה יובהר: החזר כספי יתקבל, אך ורק, במידה והמוצר לא יוצר ע"י החברה ובכפוף למסירת החשבונית הרכישה המקורית ולא יאוחר מ- 48 שעות מהקניה. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (למשל, פייפאל), יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך.
29. אחריות החברה 
29.1 בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים, לרבות באמצעות צ'אט.
29.2 בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
29.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ו/או מגפה ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור
29.4 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה
29.5 החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או שירות שניתן לו באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמנת לפנות לבירורים ושאלות במהלך הקנייה ו/או לגבי המוצר השירותים ו/או לגבי הזמנה שבוצעה באתר אלינו בכל עת באמצעות הדואר האלקטרוני INFO@SHASHAGIFTS.COM או ביתר אמצעי התקשורת באתר, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
29.6 למרות האמור לעיל, במקרה של נזק או אובדן למוצר שנגרם בעטיה של החברה או הגורם המשלח, היה זכאי המשתמש להספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של החברה וללא עלות דמי משלוח. פרט לכך, החברה לא תהייה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מגל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.
29.7 במקרה של מוצר אשר הגיע פגום, על המשתמש להחזירו ו/או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו ו/או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן על חשבון החברה לפי בחירת המשתמש.
30. זכויות יוצרים 
30.1 מובהר כי לאור העובדה כי המשתמש מעלה תמונות מטעמו, שהרי, בנסיבות, יש לוודא כי זכויות הקניין הרוחני בתמונות אינם בכפוף לאישור ע"פ דין של המצולם ו/או האובייקט ובין היתר, אך לא רק, תמונות של מפורסמים ו/או מוצרים ו/או שמות מסחר ו/או כל דבר אשר כפוף לזכיות יוצרים, הינו באחריות מעלה התמונות בלבד ועליו לקבל את האישורים הנדרשים לשם שימוש בתמונה מהגורם הרלוונטי.
30.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב ותמונת המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש
30.3 כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת דיוור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד
30.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
30.5 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
30.6 יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
30.7 עיצוב המוצרים ברמה הגרפית, הטקסטואלית והרעיונית הינו בבעלות בלעדית של החברה ואין לעשות בו כל שימוש ולו חלקי ללא הסכמה מפורשת ובכתב מבעלי החברה
30.8 אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.

31. אבטחת מידע וסליקה 
האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, הבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לכל בית עסק ועוד).
32. דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
33. תעודת אחריות
33.1 האחריות על פי תעודת האחריות, תהא בתקוף למשך 3 חודשים מיום הקנייה, בצירוף קבלה וכל עוד, המוצר באריזה המקורית. עם הסרת תווית הזיהוי ו/או השחתה בדרך אחרת, תפקע האחריות באופן מידי על פי תעודה זו, תהא בתוקף עבור המוצר בלבד שיוצר על ידי החברה בהתאם לתווית הזיהוי המקורית ולמספר הסידורי.
33.2 האחריות חלה אך ורק על מוצר שנרכש לצורך שימוש פרטי. האחריות לא תחול לגבי מוצר שנרכש לשם מכירתו.
33.3 יש לפעול ע"פ הוראות החברה לשם שטיפת/רחיצת המוצר, ויובהר כי רחיצה ו/או שטיפה יעשו בשיטפה ידנית ללא שימוש במכונות ניקוי ובין היתר, אך לא רק, מכונת כביסה ו/או ניקוי יבש וכיוצ"ב , ככל והדבר לא יעשה בהתאם להוראות הרשומות בתווית המוצר, שהרי, תפקע האחריות.
33.4 האחריות חלה על : הבד והתפרים בלבד.
33.5 החברה אינה אחראית על נזק שנגרם למוצר על ידי המשתמש או לנזק שנגרם כתוצאה מאי משמירה על הוראות השימוש והניקוי.
33.6 האמור בסעיף זה ממצה ומפרט את מלוא חובות החברה כלפי המשתמש . מעבר לאמור בתעודת האחריות לא ניתנת כל אחריות ו/או אבטחה ו/או מצג בכל הנוגע למוצר.